A biomasa

 

A biomasa é un materia orgánica orixinada é un proceso biolóxico, espontáneo ou provocado. Segundo a súa procedencia, a biomasa clasifícase en dous grandes grupos.

 

Biomasa forestal

A procedente de prácticas silvícolas (selección de brotes e curtas sanitarias) e a que se aproveita dos restos de madeira (ramas e cortizas, raberones e tocos ou (raíces)). Segundo o tamaño da partícula de biomasa forestal esta pode será a granel (enteira) ,pre-triturada ou astillada.

¿Que son os cultivos forestais enerxéticos?

Os cultivos forestais enerxéticos son plantacións forestais cuxo período de colleita limítase a dúas ou tres anos, segundo a especie. A súa xestión é practicamente idéntica á de cultivos forestais para outras aplicacións industriais.

 

Biomasa residual

Aquela que procede de residuos gandeiros (xurros), residuos agrícolas (restos de cereais, algodón, etc.), restos arbustivos e leñosos( de podas, cambios de variedade/especie) e residuos industriais (madeira de rexeitamento, costeiros, lignina residual, etc.)

Biomasa
 
mundoeucalipto2

Un proceso natural e positivo

Desenvolvemento forestal e cambio climático

Crear, coidar e aproveitar masas forestais, rexenera montes degradados e protexe bosques naturais, o que retén millóns de toneladas de CO2 contribuíndo así de forma activa á loita contra o cambio climático.

Desarrollo Forestal

Cultivos enerxéticos

Os cultivos enerxéticos son plantacións forestais ou agrícolas destinadas á produción de enerxía.

Plantacións forestais

As plantacións forestais son sumidoiros masivos de CO2.

Enerxía

A biomasa utilízase como combustible para obter o vapor que impulsa a turbina que xera a electricidade.

Biomasa como fonte de enerxía

A biomasa forestal é unha fonte de enerxía natural e renovable.

Xerar 1MW de enerxía con biomasa significa:

11 empregos
directos, subcontratados, indirectos

EmpleoForestal
Plantación e cultivo de
250 ha de regadío

Regadio
8.000 MW h
de enerxía renovable

EnergiaRenovable
Captura de
6.250 Tn de CO2 ao ano

Co2
 
 
 

Cambio climático, sustentabilidade e vantaxes da biomasa forestal

Máis da metade do CO2 emitido débese á xeración de electricidade e aos medios de transporte.

Os gobernos e institucións internacionais tratan de impulsar medidas que reduzcan os chamados Gases Efecto Invernadeiro (GEI) e de promoción das enerxías renovables.

España fixouse uns obxectivos de enerxía renovable para 2010 que non cumpriu e a Unión Europea ha establecido uns obxectivos aínda máis esixentes.

A produción de enerxía mediante biomasa forestal presenta vantaxes ambientais, sociais e de eficiencia enerxética que a fan única respecto doutras enerxías renovables.

- Os cultivos forestais actúan como sumidoiros masivos de CO2 e o seu aproveitamento enerxético permitiría cumprir os obxectivos da Unión Europea.

- O desenvolvemento da biomasa forestal impulsa máis que ningunha fonte de enerxía renovable a creación de emprego e a revitalización de zonas rurais e agrícolas.

- O desenvolvemento da biomasa forestal melloraría a balanza comercial ao reducir a importación de combustibles e os dereitos de emisión de CO2.

- A xestión forestal da biomasa reduce o risco de incendios e os gastos asociados á súa prevención e extinción.

- A biomasa é a fonte renovable máis estable de todas, capaz de producir enerxía as 24 horas ao día xa que non depende de que faga vento, luza o sol ou flúa a auga.

- A biomasa é ademais gestionable.

A pesar de que España ten unhas condicións únicas para o seu desenvolvemento natural produtivo, só executou un 13% da potencia de xeración con biomasa prevista para o ano 2010

España só executou un 13% da potencia de xeración con biomasa prevista para o ano 2010
Biomasa2010

O cambio climático, motivado en gran medida polo aumento das emisións producidas polo maior consumo de enerxía no planeta, é unha preocupación mundial.

Máis da metade do CO2 achegado á atmosfera procede da xeración de electricidade e do transporte, dous sectores nos que se están fomentando as alternativas máis ecolóxicas como a biomasa e o biodiesel.

Os gobernos e institucións internacionais tratan de impulsar medidas que reduzan os chamados Gases Efecto Invernadoiro (GEI) coma o CO2:

España fixou en 2005 uns obxectivos de crecemento para a enerxía con biomasa para 2010 que non se alcanzaron: tan só o 9% da potencia de xeración prevista executouse. 152 MW de novos proxectos entre 2004 e 2009 fronte aos 1.695 MV de nova instalación prevista.

En 2009 a Unión Europea publicou o chamado Plan 20/20/20 o que obriga a España a elaborar un novo plan de enerxías renovables en 2010 que lle permita alcanzar os novos obxectivos fixados pola Unión Europea.

A biomasa forestal como fonte de enerxía:

Especificamente a produción de electricidade mediante biomasa forestal presenta tres grandes vantaxes que a fan única respecto doutras enerxías renovables:

1. É a fonte renovable máis beneficiosa para o medio ambiente e multiplica a redución de emisións fronte aos combustibles fósiles.

2. Dado que se pode cultivar e potenciar o seu desenvolvemento produtivo, é a fonte renovable que máis emprego xera por unidade de enerxía producida e o seu cultivo permite a creación de riqueza e cohesión social, especialmente en ámbitos e zonas rurais degradadas, proporcionando así unha alternativa ao emprego agrícola.

3. É a fonte renovable máis estable de todas, capaz de producir enerxía as 24 horas do día: non depende de que faga vento, luza o sol ou flúa a auga, é máis barata de producir, e o noso país ten unhas condicións únicas para o seu desenvolvemento, o que contribuiría a reducir as importacións enerxética de España.

Captura masiva de emisións de CO2.

A biomasa presenta un balance positivo en captura de emisións de CO2.

As plantacións de cultivos forestais actúan como sumidoiros masivos de CO2.

O CO2 emitido na xeración de enerxía é menor que o captado da atmosfera previamente polos cultivos forestais.

Ademais, o proceso de captura de CO2 é especialmente eficiente en cultivos forestais enerxéticos.

BiomasaTm16

Por outra banda, o ciclo completo de emisións de CO2 na construción e operación dunha planta de biomasa é máis favorable que o doutras renovables

A cantidade de CO2 captado da atmosfera é maior que o emitido ao xerar enerxía con biomasa.
ConstruccionCO2

O desenvolvemento da enerxía con biomasa en España podería permitir aforrar ata 12 millóns de toneladas de CO2.

O obxectivo de España de reducir en 5 Millóns de Toneladas as emisións de CO2 incrementaríase a 12 Millóns de toneladas se se utilizase biomasa para xerar enerxía.
Per2010
 
 
mundoeucalipto2

Redución de incendios e reforestación

A xestión forestal sustentable, especificamente a relacionada coa recollida e limpeza da biomasa que se acumula nos bosques, proporciona tres vantaxes de gran valor ambiental:

  • - Redución do perigo de incendios
  • - Mellor utilización dos espazos
  • - Apoio á rexeneración natural da masa principal. menor risco de pragas forestais.
  • - Mellora a calidade do arboledo

No ámbito da redución de incendios, a xestión da biomasa forestal permitiría reducir o risco de incendios nun 70%.

Os incendios forestais afectan anualmente entre un 0,2% e un1,6% do patrimonio forestal español. A biomasa permite evitar incendios forestais debido á limpeza forestal periódica a recollida de residuos agrícolas e pódaa de árbores froiteiras.

Análises realizadas en superficies forestais nos que se realiza recollida forestal para biomasa, mostran que a porcentaxe de superficie forestal incendiada é ata un 71% inferior ao rexistrado no conxunto da superficie forestal nacional.

O risco de incendios reduciríase nun 70% coa xestión da biomasa forestal nos montes.
Per2010

Reutilización de residuos forestais, agrícola industriais.

Así mesmo, e respecto ao tratamento de residuos forestais, industriais, agrícolas, agropecuarias, e agroindustriais, o aproveitamento da biomasa repercute en:

- Redución de verteduras e queimas incontroladas de residuos agrícolas.

- Peche da cadea monte- industria, eliminando residuos por falta de mercado ou carencia de tecnoloxía, o que resolve os problemas de acumulación e eliminación.

- Menor risco de contaminación

- Redución da contaminación visual.

- Aproveitamento de residuos tras a súa transformación no proceso de produción enerxética

- Redución de custos de tratamento industrial.

- Posta en valor do bosque.

Anualmente, os incendios afectan entre un 0,2% e un 1,6% ao patrimonio forestal español. A xestión da biomasa permite evitar incendios debido á limpeza forestal periódica.
reciclajeForestal