Beneficios do eucalipto para a natureza e a contorna

Beneficos de Eucalipto

 

O eucalipto ten un dobre valor:

  • - Permite combater o abandono, o que achega beneficios ambientais e defende contra os incendios.
  • - O seu aproveitamento renovable permite o desenvolvemento de aplicacións industriais competitivas, con alta capacidade de xeración de riqueza e emprego, en gran parte do rural.

Funcion natural basica: a fotosíntesis

- O eucalipto é un arbol e, como tal, desenvolve unha función natural básica para a vida: a fotosíntesis

 

O eucalipto captura grandes cantidades de CO2

Comparado con outras especies, o eucalipto é especialmente eficiente na captura de CO2, fixación de carbono e xeración de osixeno. Iso é debido a que ten unha maior taxa de crecemento e a que a súa madeira posúe unha maior densidade, aspectos que lle permiten acumular máis carbono por unidade de volume.

FIXACIÓN DE CO2 DO EUCALIPTO FRONTE A OUTRAS ESPECIES FORESTAIS
Eucalipto -C02
Castaño -C02
Pino marítimo -C02
Pino Silvestre -C02
Encina -C02
O efecto masa é favorable para as especies, e se estas crecen mellor, fixan máis CO2
Gregorio Montero, Ricardo Ruiz-Peinado, Marta Muñoz.
Monografías del INIA. Serie Forestal. No 13-2005. Ministerio de Medio Ambiente.
Dato medio de las fijaciones anuales por pie.

As plantacións forestais actúan como pulmóns de reserva do planeta

Este alto potencial individual multiplícase de forma exponencial co cultivo de masas forestais, pois todas as árbores teñen unha taxa de fixación de carbono maior nos seus primeiros anos de vida.

O efecto masa é favorable para as especies ( unha árbore illada sobrevive peor), e se crecen mellor, fixan máis carbono. Se ademais, a unha especie indúcella a un crecemento rápido, esta crecerá máis rápido e fixará máis carbono.

No caso do eucalipto, a súa velocidade de crecemento incrementa notablemente esta capacidade. Doutra banda, as plantacións de eucalipto rexuvenecen en cada talla de aproveitamento e isto ocorre entre cada 10 a 15 anos aproximadamente (dependendo da especie, exemplar de árbore, clima e chan), o que implica dispoñer de masas sempre novas en plenitude de crecemento e, por tanto, moi fijadoras de carbono.

Nas árbores vellas a taxa de fixación decrece coa idade e estes chegan a converterse en emisores netos de CO2 pola deterioración das súas funcións e a súa descomposición.

 

 

As árbores de cultivos forestais, por tanto, non só captan máis CO2 e producen máis producen máis osixeno que o máis vellos dun bosque sobre-maduro, senón que permiten extraer e volver renovar ata tres veces o maior potencial que unha árbore nova ofrece na súa función natural: a fixación de carbono

SUPERFICIE FORESTAL E SUMIDOIROS DE CARBONO EN ESPAÑA (1990-2007)
Gráfica Eucalipto

As plantacións son, por tanto, unha solución alternativa eficaz na loita contra a deforestación. Poden cumprir a función de "pulmón reserva" do planeta, pero só ocupan o 0,8% do adoito fronte ao 34% da agricultura.

USOS DO CHAN DO PLANETA
As plantacións forestais só representan o 0,8% do chan.
Grafica Eucalipto
 
 
 
 
BALANCE HÍDRICO DUN EUCALIPTAR FRONTE A UN PIÑEIRAL
Balance Hibrico de Eucalipto
 

O eucalipto é eficiente no uso da auga

En xeral, a vexetación consome unha parte relativamente pequena da auga de choiva: o 30% se evapora directamente e a auga restante deslízase por adóitolle cara aos desaugadoiros naturais.

Cando un chan empápase, unha parte da auga pérdese por infiltración profunda e a outra se evapora; soamente o resto é utilizada por árbores e plantas nas súas funcións biolóxicas. Ademais, parte desa auga é enviada de novo á atmosfera a través das follas e, por tanto, non se consome. Todas as especies vexetais, con maior ou menor eficiencia participan, da mesma maneira no ciclo da auga.

O eucalipto é unha frondosa de crecemento rápido, grupo de árbores que inclúe outras especies como o bidueiro, o chopo, o plátano, o salgueiro, a mimosa, e tantos outras árbores tan comúns no noso país.

Calquera especie de rápido crecemento e alta produtividade, xa sexa agrícola ou forestal, necesita máis auga que outras de crecemento lento ou reducido.

Con todo, o eucalipto non é unha árbore que destaque polo seu elevado consumo de auga; ao contrario, o seu balance é mellor que o das coníferas e bastante mellor que o de calquera cultivo agrícola. En cambio, é unha das especies mais eficientes no consumo de auga para a produción de biomasa.

CONSUMO DE AUGA DO EUCALIPTO FRONTE A OUTRAS ESPECIES
Eucalipto -C02
Castaño -C02
Pino marítimo -C02
Pino Silvestre -C02
Encina -C02
Encina -C02
 

O eucalipto favorece recárgaa do acuífero

Polas características da súa copa, a disposición das súas ramas e a forma das súas follas, o eucalipto permite que chegue máis auga ao chan que outras especies, favorecendo desta  maneira recárgaa dos acuíferos e a circulación do sistema no seu conxunto.

INTERPRETACIÓN DE AUGA DE CHOIVA EN DIFERENTES ESPECIES
Eucalipto -C02
Castaño -C02
Pino marítimo -C02
Pino Silvestre -C02
 

O eucalipto aproveita mellor a auga da néboa.

O eucalipto é capaz de aproveitar mellor a auga da néboa, que gotea ao chan desde as follas. Este proceso vese favorecido pola posición vertical das follas, a cera natural que as recubre , pola súa forma acanalada e movemento  pendular. As ramas do eucalipto, lixeiras e exibles  nos seus extremos, facilitan este efecto.

Aprovechamiento Agua
 

O eucalipto non deseca os chans.

O eucalipto non deseca os acuíferos profundos por tratarse dunha especie con raíces superficiais, de menor lonxitude que as dalgunhas especies autóctonas da súa contorna.

 
O 80% das raíces dos eucaliptos atópase nos primeiros 60 cm de chan.
PROFUNDIDADE MEDIA DE RAÍCES
Aprovechamiento Agua
 

O eucalipto adapta o seu consumo de auga

O eucalipto adapta o seu consumo de auga á dispoñibilidade desta. En condicións de escaseza a súa eficiencia é parecida á de especies autóctonas como piñeiros ou carballos.

O eucalipto non elimina outras plantas ou árbores, é a acción do home a que destrúe a fauna e flora cando dita actividade realízase se os coidados adecuados.

O eucalipto adapta o seu consumo de auga ao nivel da chuvia e clima
PROFUNDIDADE MEDIA DE RAÍCES
Profundidad raíces
 
O eucalipto é máis eficiente no uso da auga que outras especies
PROFUNDIDADE MEDIA DE RAÍCES
Profundidad raíces
 

O eucalipto non elimina outras plantas ou árbores, é a acción do home a que destrúe a fauna e flora cando dita actividade realízase se os coidados adecuados.

Unha plantación de eucalipto ten menor biodiversidade animal e vexetal que un bosque natural, pero alcanzala non é o seu obxectivo nin a súa función principal que, en calquera caso, tamén cumpre: unha plantación crea novos espazos naturais para o desenvolvemento da vida. Plantas silvestres, paxaros e pequenos mamíferos, réptiles ou insectos atopan un refuxio natural alternativo que lles protexe e que antes non existía, similar ao que pode ofrecer un piñeiral.

No norte de España o corzo, animal moi selectivo na elección do seu hábitat, propagouse de forma sorprendente polos eucaliptales de Lugo e A Coruña. No suroeste peninsular, as masas abertas de eucaliptales permiten a implantación de pastos que alimentan a grandes herbívoros, como cervos. A caza menor e, especialmente do coello, é práctica habitual nos eucaliptales de Huelva. Aves tan esixentes como a perdiz ou o arcea utilizan así mesmo os bosques de eucalipto. Ademais, diferentes rapaces usan a altura dos eucaliptos para establecer os seus niños e otear o territorio.

 

O eucalipto non degrada o chan, os mellora.

Os residuos incorpóranse ao chan (que é un proceso biolóxico natural), coma se extráense no seu maior parte -ramas, follas secas, cortizas e cascas-, os restos que quedan xeran compoñentes químicos que actúan como nutrientes e que, por exemplo, presentan mellor relación de ácidos que o carballo e o piñeiro, que son especies autóctonas

Tabla Extracion nutrientes

En Huelva, do mesmo xeito que en estudos noutras zonas, demostrouse que a achega de nutrientes do eucalipto é máis equilibrado en termos de acidez que o do alcornoque e a aciñeira, e contrasta cos niveis mínimos do piñeiro. Outros estudos mostran que a extracción de nutrientes do eucalipto é inferior que a doutras especies de cultivo forestal ou agrícola.

ACIDEZ DOS RESTOS ORGÁNICOS DO EUCALIPTO FRONTE A OUTRAS ESPECIES
Acidez de restos organicos
Acidez de restos organicos
Acidez de restos organicos
 

As plantacións de eucalipto sobre terreos espidos melloran a súa fertilidade en rexións mediterráneas e subtropicales, presentando mellor balance que os piñeiros e moitas especies tropicais.

Estudos científicos demostran que un eucaliptar non degrada o chan, non diminúe as reservas de nutrientes, non destrúe a micro flora, non provoca a aparición de estratos impermeables (que encharcarían os chans impedindo a súa aireación) nin danos na flora e fauna microscópicas.

Doutra banda, como manto vexetal, protexe os chans da erosión causada pola choiva e regula o fluxo da auga, contribuíndo a evitar crecidas e réximes fluviais torrenciais.